• Vyhlášky MV SR č. 628/2002 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov.
  • Vyhláška č. 242/2007 Z. z. MV SR ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení vyhlášky č. 251/2005 Z. z.
  • A iné právne predpisy, ktoré určujú práva a povinnosti pôvodcov registratúry pri špeciálnych druhoch registratúrnych záznamov.